Ouderraad

Om inzicht te krijgen in de positie die de ouderraad (O.R.) inneemt op school is het noodzakelijk te definiëren wat een O.R. precies is. Een O.R. is een door de ouders gekozen groep van ouders die allerlei activiteiten organiseert ten behoeve van de leerlingen en hun ouders.

De functies van de ouderraad zijn:

  • Een "gedeeltelijke" beleidsmatige functie: de O.R. kan de M.R. adviseren;
  • Een ondersteunende functie: het organiseren van activiteiten en feesten, coördinatie en organisatie van overblijven en het organiseren van ouderavonden;
  • Een activeringsfunctie: de betrokkenheid van de ouders bij de O.R. (en school) vergroten en ze op  een gemakkelijke manier op de hoogte brengen van het reilen en zeilen van de O.R. 
  • "klankbord" functie: vragen of opmerkingen, waar u niet direct mee naar het team of M.R. wilt gaan, kunt u doorgeven aan de O.R. die het dan weer "doorspeelt" naar het team of M.R..

Een goede communicatie en afstemming tussen alle geledingen is van belang. De O.R. van onze school bestaat uit ouders die voor 3 jaar zitting hebben en daarna weer voor 3 jaar kunnen worden herkozen. De ouderraad legt (jaarlijks) verantwoording af van hun werkzaamheden en activiteiten en presenteren het financieel jaarverslag. Deze ligt ter inzage op school

Jaarverslag 2020-2021