Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (M.R.)

Zoals de ouderraad 't contactorgaan is tussen de school enerzijds en ouders en leerlingen anderzijds, zo is de M.R. een overlegorgaan tussen "de school" en het bestuur van OPONOA. De M.R. bestaat voor onze school uit 2 ouders en 2 leerkrachten. Er worden zaken besproken die de school direct aangaan: schoolwerkplan, activiteitenplan, werkzaamheden van ouders binnen de school, benoeming van nieuwe leerkrachten ect. In de wet Medezeggenschap is vastgelegd dat ouders en leerkrachten instemmings- en adviesrecht hebben in bepaalde zaken m.b.t. het beleid van de school. Het bestuur van OPONOA heeft een aantal bevoegdheden m.b.t. arbeidsvoorwaarden en samenhangende zaken, waarbij de M.R. een rol kan spelen.

De leden van de M.R. worden gekozen voor een periode van drie jaar en kunnen zich weer direct herkiesbaar stellen. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Bovendien staan de verslagen op de site van de school. De medezeggenschapsraad legt (jaarlijks) verantwoording af van hun werkzaamheden en activiteiten d.m.v. een jaarverslag. Deze ligt ter inzage op school. 

Voor contact met de M.R. kunt u mailen naar: mr@dekeikamp.nl 

Notulen M.R. vergaderingen

notulen februari 2021

notulen juni 2021

notulen 29 juni 2021

Notulen 21 september 2021

Notulen 2 december 2021

Notulen 12 januari 2022


Overige stukken M.R.
Reglement MR
Activiteitenplan MR 2021-2022

Jaarverslag 2020-2021

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.)

De G.M.R. behartigt ook het belang van de scholen en heeft derhalve ook instemmings- en adviesbevoegdheid naar het bevoegd gezag toe, voor zover de aangelegenheden van gemeenschappelijk belang zijn voor de betrokken scholen. Het bestuursformatieplan wordt o.a. in een G.M.R.-vergadering besproken. 
Voor verdere informatie kunt u kijken op https://www.oponoa.nl/over-ons/gemeenschappelijke-medezeggenschapsraad-gmr 
Hierbij valt onze school onder onderwijsteam 2.