Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (M.R.)

Zoals de ouderraad 't contactorgaan is tussen de school enerzijds en ouders en leerlingen anderzijds, zo is de M.R. een overlegorgaan tussen "de school" en het bestuur van OPONOA. De M.R. bestaat voor onze school uit 2 ouders en 2 leerkrachten. Er worden zaken besproken die de school direct aangaan: schoolwerkplan, activiteitenplan, werkzaamheden van ouders binnen de school, benoeming van nieuwe leerkrachten ect. In de wet Medezeggenschap is vastgelegd dat ouders en leerkrachten instemmings- en adviesrecht hebben in bepaalde zaken m.b.t. het beleid van de school. Het bestuur van OPONOA heeft een aantal bevoegdheden m.b.t. arbeidsvoorwaarden en samenhangende zaken, waarbij de M.R. een rol kan spelen.

De leden van de M.R. worden gekozen voor een periode van drie jaar en kunnen zich weer direct herkiesbaar stellen. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Bovendien staan de verslagen op de site van de school. De medezeggenschapsraad legt (jaarlijks) verantwoording af van hun werkzaamheden en activiteiten d.m.v. een jaarverslag. Deze ligt fysiek ter inzage op school. Digitaal is te downloaden, jaarverslag MR 2022-2023
Voor contact met de M.R. kunt u mailen naar: mr@dekeikamp.nl 

Notulen M.R. vergaderingen

- Notulen 28 juni 2023

- Notulen 6 november 2023

- Notulen 29 februari 2024

- Notulen 15 april 2024

 

Jaarverslag 2023-2024


Overige stukken M.R.

Reglement MR   

Activiteitenplan MR 2021-2022

De MR bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter   Leonie Hassink
Leden   Marjan Kraan
    Rianne Altena
    Josien Wannink

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.)

De G.M.R. behartigt ook het belang van de scholen en heeft derhalve ook instemmings- en adviesbevoegdheid naar het bevoegd gezag toe, voor zover de aangelegenheden van gemeenschappelijk belang zijn voor de betrokken scholen. Het bestuursformatieplan wordt o.a. in een G.M.R.-vergadering besproken. 
Voor verdere informatie kunt u kijken op bij www.oponoa.nl  Of klik GMR voor meer informatie. 
Hierbij valt onze school onder onderwijsteam 2.