Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (M.R.)

Zoals de ouderraad 't contactorgaan is tussen de school enerzijds en ouders en leerlingen anderzijds, zo is de M.R. een overlegorgaan tussen "de school" en het bestuur van OPONOA. De M.R. bestaat voor onze school uit 2 ouders en 2 leerkrachten. Er worden zaken besproken die de school direct aangaan: schoolwerkplan, activiteitenplan, werkzaamheden van ouders binnen de school, benoeming van nieuwe leerkrachten ect. In de wet Medezeggenschap is vastgelegd dat ouders en leerkrachten instemmings- en adviesrecht hebben in bepaalde zaken m.b.t. het beleid van de school. Het bestuur van OPONOA heeft een aantal bevoegdheden m.b.t. arbeidsvoorwaarden en samenhangende zaken, waarbij de M.R. een rol kan spelen.

De leden van de M.R. worden gekozen voor een periode van drie jaar en kunnen zich weer direct herkiesbaar stellen. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Bovendien staan de verslagen op de site van de school. De medezeggenschapsraad legt (jaarlijks) verantwoording af van hun werkzaamheden en activiteiten d.m.v. een jaarverslag. Deze ligt ter inzage op school. 

Voor contact met de M.R. kunt u mailen naar: mr@dekeikamp.nl 

Notulen M.R. vergaderingen

notulen 5 november 2019

notulen 27 november 2019

notulen 2 juni 2020

notulen gezamenlijk overleg tussen MR en OR 2 juni 2020

notulen 8 juni 2020

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.)

De G.M.R. behartigt ook het belang van de scholen en heeft derhalve ook instemmings- en adviesbevoegdheid naar het bevoegd gezag toe, voor zover de aangelegenheden van gemeenschappelijk belang zijn voor de betrokken scholen. Het bestuursformatieplan wordt o.a. in een G.M.R.-vergadering besproken. Een ouder of een leerkracht van de M.R. vertegenwoordigt de school in de G.M.R..